اختتامیه جشنواره

شرکت در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات

ثبت نام در جشنواره

ثبت نام در جشنواره به پایان رسید.

  1. مطالعه آیین نامه جشنواره
  2. مراجعه به صفحه ثبت نام در جشنواره
  3. تکمیل مشخصات فردی و انتخاب رشته های مورد نظر
  4. پرینت ثبت نام
  5. تحویل پرینت ثبت نام و آثار به معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

ویرایش و پرینت ثبت نام جشنواره